Zasady przewozu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze zasady określają tryb świadczenia usług przez spółkę UAB “NĖGĖ”, wymogi wobec przygotowania przesyłki oraz zamówienia usługi UAB “NĖGĖ” za utratę, brak, naruszenie lub opóźnioną dostawę przesyłki.

1.2 Zamawiający usługi powinni zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz kierować się nimi przy przygotowywaniu przesyłek i zamawianiu usług.

1.3 Zasady uzupełniają i uszczegóławiają warunki omówione w umowie między UAB “NĖGĖ” oraz zamawiającym usługi. Jeżeli w niniejszych zasadach oraz podpisanej z Klientem umowie są sprzeczności, pierwszeństwo jest udzielane przepisom, omówionym w zawartej z Klientem umowie.

2. Pojęcia używane w zasadach

NĖGĖ oznacza UAB “NĖGĖ”, jej pracowników oraz partnerów.

Opakowanie oznacza jedno miejsce (koperta, skrzynia, rulon, paleta itp.) dla odpowiednio zapakowanych i oznakowanych rzeczy.

Przesyłka oznacza jedno opakowanie lub kilka opakowań przesyłane przez jednego nadawcę jednemu odbiorcy, opisane w jednym dokumencie przewozowym.

Zamawiający oznacza osobę prawną, wliczając jej pracowników, która składa u NĖGĖ zamówienie na podstawie umowy lub bez zawierania umowy.

Nadawca oznacza osobę prawną lub fizyczną, przekazującą do przewozu dla wskazanego przez niego odbiorcy odpowiednio przygotowaną przesyłkę.

Odbiorca oznacza osobę prawną lub fizyczną, która została wskazana na opakowaniu przesyłki oraz dokumencie przewozowym jako osoba, która odbiera Przesyłkę w miejscu przeznaczenia.

List przewozowy oznacza dowolny, wystawiony przez NĖGĖ list przewozowy, deklarację ładunku, list motywujący, kartę dostawy lub inny dokument, używany do identyfikacji ładunku oraz zawierający unikalny numer przesyłki (kod kreskowy).

Dzień pracy oznacza dowolny dzień kalendarzowy w roku, określony przez państwo jako dzień pracy.

Rzeczy, których przewóz jest zakazany oznaczają metale szlachetne, drogie kamienie, broń, narkotyki oraz materiały lub produkty, które ze względu na swoje właściwości chemiczne lub fizyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, środowiska lub mienia i zostały wciągnięte przez Komitet Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych na listę materiałów niebezpiecznych.

3. Usługi świadczone przez NĖGĖ

Świadczone przez NĖGĖ usługi przewozu Przesyłek zostały zamieszczone na stronie internetowej www.nege.lt

4. Taryfy i cennik usług

Ważny cennik NĖGĖ znajduje się na stronie internetowej www.nege.lt

5. Ograniczenia świadczonych usług w odniesieniu do wymiarów i wagi

5.1. Stawki i warunki określone w załącznikach do umowy o świadczenie usług dotyczą wyłącznie przesyłek standardowych. Maksymalne wymiary i waga paczek przesyłki standardowej:
– maksymalny wymiar dłuższego boku opakowania standardowego – 120 cm;
– maksymalna waga opakowania standardowego, którego nie trzeba jeszcze pakować na palecie/palecie lub w innym pojemniku, aby móc zastosować zwykłą technikę zmechanizowaną, wynosi 30 kg;
– maksymalna waga standardowo zapakowanej palety wynosi 700 kg
5.2. Przesyłki, których parametry co najmniej jednej paczki przekraczają określone w pkt. 5.1, uznawane są za niestandardowe i mogą być realizowane na podstawie odrębnej umowy uzgodnionej w momencie składania zamówienia. W przypadku paczek/paczek/ładuneków niestandardowych obowiązują dodatkowe opłaty.

6. Składanie zamówień

6.1 Zamówienie można złożyć:

  • telefonicznie +370 700 55101
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@nege.lt

6.2. Zamawiający powinien poinformować operatora NĖGĖ przyjmującego zamówienie, jeżeli w ciągu godziny nie otrzymał pocztą elektroniczną potwierdzenia zamówienia.

6.3 Zamówienie na przewóz przesyłki jest przyjmowane jedynie w tym przypadku, jeżeli osobą, opłacającą usługi przewozu jest osoba prawna.

6.4 Jeżeli Zamawiający nie zawarł z NĖGĖ umowy, zamówienie na przewóz przesyłek przyjmowane jest jedynie od Nadawcy, który za przewóz dokonał płatności gotówką w momencie przekazania przesyłki.

6.5 W zamówieniu wskazywane są następujące rekwizyty: płatnik, nadawca, adres odbioru przesyłki, osoba kontaktowa, telefon, waga przesyłki, liczba opakowań, odbiorca, adres dostawy przesyłki, osoba kontaktowa, telefon oraz wymiary w przypadku niestandardowej przesyłki. Jeżeli jest to konieczne, w momencie składania zamówienia dodatkowo uzgadniane są specjalne warunki przewozu.

6.6 Przesyłka powinna zostać przygotowana do przekazania przed przybyciem kuriera.

6.7 Nieodpowiednio złożone zamówienie nie jest przyjmowane do realizacji.

7. Pakowanie oraz oznakowywanie

7.1 Nadawca powinien zapakować przesyłkę do takiej tary lub opakowania, by rzeczy zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem lun naruszeniem podczas załadunku, sortowania, przewozu oraz magazynowania oraz zostało zapewnione bezpieczeństwo rzeczy znajdujących się wewnątrz (bez naruszenia opakowania nie można byłoby dostać się do zawartości przesyłki), i nie stanowiły one zagrożenia dla ludzi, środowiska, pojazdów, innych przesyłek.

7.2 Wszystkie opakowania w górnej części powinny zostać oznakowane następującymi rekwizytami: nazwa i adres Nadawcy; nazwa Odbiorcy; dokładny adres dostawy (ulica, nr domu, miasto), należy też wskazać korpus budynku, piętro, gabinet, jeżeli będzie to pomocne w szybszym znalezieniu odbiorcy; pożądane jest wskazanie osoby kontaktowej odbiorcy oraz numeru telefonu; liczby wysyłanych opakowań (1/4; 2/4; …; 4/4).

7.3 Napisy dokonywane przez Nadawcę na opakowaniach powinny być pisane literami nie mniejszymi niż 4 mm wysokości. Oznakowanie ręczne powinno być dokonywane wielkimi literami.

8. Przekazanie przez Nadawcę przesyłki kurierowi

8.1 Klient przekazuje przybyłemu kurierowi przygotowaną przesyłkę, na której zgodnie z zasadami zostały wskazane rekwizyty nadawcy i odbiorcy.

8.2 Kurier odbiera przesyłkę do przewozu i wystawia list przewozowy, którego jeden egzemplarz otrzymuje Nadawca. Przesyłka jest uznawana za odebraną do przewozu, gdy kurier odbiera ją i składa podpis na liście przewozowym.
8.3 Kurier ma prawo nieprzyjęcia niezapakowanej, źle zapakowanej, nieoznakowanej lub nieodpowiednio oznakowanej przesyłki, także przesyłki, w której mogą znajdować się Rzeczy, których przewóz jest zakazany. Kurier ma prawo nie czekać, aż przesyłka zostanie przygotowana do przekazania.

8.4 Kurier nieodpłatnie załadowuje do samochodu przesyłki, których waga ogólna nie przekracza 35 kg.

8.5 Jeżeli waga przesyłki przekracza 35 kg lub do prac załadunkowych potrzebna jest dodatkowa technika, Zamawiający jest odpowiedzialny za to, by ładunek został załadowany do pojazdu przez Nadawcę, zaś rozładowany przez Odbiorcę. Na prace załadunkowe przeznacza się 30 min. Za każde dodatkowe 30 min. Zamawiający powinien zapłacić według cennika NĖGĖ.

9. Określenie trasy i dostawa

9.1 NĖGĖ zachowuje sobie, zaś Zamawiający uznaje prawo NĖGĖ skierowania Przesyłki dowolną drogą (wliczając korzystanie z usług innych przewoźników), którą uznaje za odpowiednią oraz ułatwiającą dostawę Przesyłki.

9.2 Przesyłki są dostarczane na adres Odbiorcy. Przesyłki nie mogą być dostarczane do skrzynek pocztowych.

10. Przekazanie Przesyłki Odbiorcy

10.1 Po przywiezieniu ładunku na miejsce przeznaczenia, spółka NĖGĖ powinna przekazać ją wskazanemu w Liście przewozowym Odbiorcy.

10.2 Odbiorca przyjmuje przekazywaną przesyłkę w czasie, który pozwala na uniknięcie nieuzasadnionego przetrzymywania pojazdów.

10.3 Przy przekazywaniu przesyłek Odbiorcy, osoba przyjmująca przesyłkę na przesyłowym liście przewozowym powinna czytelnie wpisać swoje stanowisko, imię, nazwisko, datę dostawy, czas oraz złożyć podpis.

10.4 Przesyłka jest uważana za dostarczoną po przyjęciu przez Odbiorcę lub jego przedstawiciela oraz złożeniu na liście przewozowym podpisu.

10.5 Odbiorca powinien w momencie odbioru w obecności Kuriera obejrzeć przesyłkę. W przypadku zauważenia naruszeń opakowania Odbiorca powinien zaznaczyć to w liście przewozowym oraz spisać protokół naruszenia przesyłki. NĖGĖ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie przesyłki lub jej części, jeżeli w momencie odbioru przesyłki nie zostało to wpisane w liście przewozowym.

10.6 W przypadku odmowy ze strony Odbiorcy przyjęcia przesyłki lub nieznalezienia pod wskazanym adresem wskazanego Odbiorcy, Kurier w liście przewozowym przesyłki zaznacza przyczynę niewręczenia, datę i czas przybycia pod wskazany adres oraz zwraca przesyłkę do najbliższego terminalu. NĖGĖ o zaistniałym fakcie informuje Nadawcę lub Klienta. Przesyłka jest magazynowana w terminalu przez trzy doby nieodpłatnie, dalsze Magazynowanie oraz związane z tym inne koszty bezpośrednie, jeżeli zostały poniesione, pokrywa Nadawca lub Klient.

11. Rzeczy nieprzyjmowane do przewozu

11.1 Rzeczy, których przewóz jest zakazany – rzeczy oraz materiały lub produkty, które ze względu na swoje właściwości chemiczne lub fizyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, środowiska lub mienia i przez Komitet Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały wciągnięte na listę materiałów niebezpiecznych; także dowolne rzeczy, towary, materiały, których przewóz jest zakazany zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, jak na przykład:

11.1.1 Broń oraz jej części, amunicja i materiały wybuchowe.

11.1.2 Substancje narkotyczne i psychotropowe, ich prekursory oraz leki, posiadające analogiczne właściwości.

11.1.3 Żywe zwierzęta oraz rośliny.

11.1.4 Szybko psujące się produkty spożywcze i niespożywcze.

11.1.5 Pieniądze, papiery wartościowe, metale szlachetne i drogie kamienie, przedmioty antykwaryczne.

11.1.6 Roztwory toksyczne oraz wywołujące korozję.

11.1.7 Alkohol oraz wyroby tytoniowe.

11.1.8 Zakazane ustawowo materiały zachowane w postaci drukowanej, audio, wideo lubelektronicznej.

11.1.9 Szczątki ludzkie lub części ciała.

11.1.10 Rzeczy, do dostarczania których potrzebne są specjalne warunki temperaturowe, wilgotności powietrza lub inne.

11.1.11 Rzeczy, do przewozu, wywozu lub wwozu których potrzebne są specjalne zezwolenia lub wyjątkowe warunki.

11.1.12 Rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą zaszkodzić innym przesyłkom lub zdrowiu człowieka, środowisku.

11.2 NĖGĖ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przyjęte w wyniku błędu przesyłki z rzeczami wymienionymi w niniejszym dziale.

11.3 Przy zamawianiu przewozu rzeczy nieprzyjmowanych do transportowania, przekazywaniu lub warunkowaniu w dowolny sposób ich przekazania do przewozu, Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje podobnego kroku oraz zobowiązuje się do wyrównania NĖGĖ poniesionych z tego powodu strat.

12. Sprawdzanie przesyłek

12.1 NĖGĖ przyjmując przesyłkę ma prawo sprawdzenia ładunku oraz żądania wpisania do Listu przewozowego uwag dotyczących oznakowania oraz numeracji ładunku, stanu zewnętrznego przesyłki i in. znaczących danych. Jeżeli Nadawca nie zgadza się z uwagami NĖGĖ i odmawia złożenia pod nimi podpisu, NĖGĖ ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki.

12.2 Zamawiający (także Nadawca) zgadza się z tym, że NĖGĖ lub inne kompetentne instytucje w dowolnym momencie mają prawo otwarcia oraz sprawdzenia dowolnej Przesyłki.

13. Czas dostawy oraz kompensata

13.1 NĖGĖ nie może zagwarantować dokładnego czasu przybycia na załadunek oraz dostawy Przesyłki.

13.2 Ważny czas dostawy Przesyłek został wskazany na stronie internetowej www.nege.lt

13.3 Czas przewozu wydłużają okoliczności wymienione w punkcie 14.3.

13.4 Jeżeli NĖGĖ opóźnia się z dostawą przesyłki na Litwie, Zamawiającemu kompensowana jest suma zapłacona za dostarczenie Przesyłki.

14. Przypadki, w których nie ponosi się odpowiedzialności i nie może ona być stosowana

14.1 NĖGĖ w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie, wliczając utratę dochodów lub zysku oraz szkody niemajątkowe, pogorszenie się reputacji.

14.2 NĖGĖ nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub opóźnioną dostawę Przesyłki lub jej części z powodu okoliczności wskazanych w punkcie 14.3, oraz związane z tym straty. Zamawiający powinien ocenić niebezpieczeństwo takich wydarzeń oraz strat.

14.3 NĖGĖ nie ponosi odpowiedzialności oraz nie są wypłacane żadne odszkodowania lub inne sumy w przypadku poniesienia dowolnych strat lub szkód, utraty lub zniszczenia Przesyłki lub jej części, opóźnienia dostawy, dostawy w nieodpowiednie miejsce lub niedostarczenia przesyłki z powodu okoliczności niezależnych od woli NĖGĖ, takich jak:

14.3.1 Prawne lub bezprawne działanie lub niedziałanie instytucji lub urzędów państwowych, powstałe z ich powodu zatłoczenie dróg, kolejki lub inne przeszkody utrudniające przewóz ładunków oraz świadczenie usług spedytorskich.

14.3.2 Bojkoty, strajki, lokauty, powolna praca jako forma strajku, zajęcie budynków produkcyjnych lub administracyjnych oraz wstrzymanie pracy w przedsiębiorstwie przez Stronę, występującą z wmioskiem o zwolnienie z zobowiązań.

14.3.3 Klęski żywiołowe: gwałtowne burze, zamiecie, cyklony, obfity śnieg, trzęsienia ziemi, powodzie morskie lub rzeczne, błyskawice.

14.3.4 Wybuchy, pożary zniszczenie maszyn, budynków produkcyjnych oraz wewnętrznych linii komunikacyjnych niektórych (lub wszystkich).

14.3.5 Wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), wojna domowa, bunty i rewolucje, korsarstwo, sabotaż.

14.3.6 Inne okoliczności siły wyższej.

14.3.7 Charakter ładunku, właściwości, charakterystyczne braki lub defekty.

14.3.8 Procedury urzędu celnego lub innych instytucji państwowych.

14.3.9 Wskazówki lub instrukcje Zamawiającego, niewykonywanie obowiązków lub nieodpowiednie wykonywanie, inne działania (niedziałanie).

14.3.10 Działanie (niedziałanie) Nadawcy lub Odbiorcy.

14.3.11 Naruszenie dowolnych wskazanych w Liście przewozowym lub niniejszych zasadach przepisów, terminów oraz warunków, wliczając błędne informacje dotyczące ładunku, dostawy, nieodpowiednie lub niewystarczające zapakowanie Przesyłek, ochrona, oznakowanie lub zaadresowanie oraz inne kwestie.

14.3.12 Działania (niedziałanie) osób, niezwiązanych z NĖGĖ.

14.3.13 Inne okoliczności określone w aktach prawnych Republiki Litewskiej orz umowach międzynarodowych.

14.4 NĖGĖ nie ponosi odpowiedzialności także w następujących przypadkach:

14.4.1 w przypadkach utraty towarów zapakowanych przez Nadawcę lub naruszenia opakowania, jeżeli w czasie dostawy Opakowanie nie zostało naruszone i pozostało jednolite.

14.4.2 w przypadku utraty danych, zapisanych na taśmach magnetycznych, dyskach lub dyskietkach komputerowych lub innych nośnikach danych.

14.4.3 Kiedy podczas transportowania lub załadunku naruszane są lampy dzienne, światła neonowe, wywieszki neonowe, rury rentgenowskie lub inne przedmioty szybko tłukące się.

14.4.4 Kiedy zawartość Przesyłki stanowiły pieniądze lub inne rzeczy, nieprzyjmowane do przewozu.

14.4.5 Kiedy NĖGĖ nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia dostawy.

15. Składanie reklamacji

15.1 Zamawiający rozumie i zgadza się, że warunkiem koniecznym do wystąpienia odpowiedzialności NĖGĖ jest złożenie pisemnej reklamacji.

15.2 Zamawiający rozumie także i zgadza się, że jeżeli natychmiast lub w terminie, na który zezwalają akty prawne regulujące odpowiedni przewóz, nie złożył pisemnej reklamacji, traci prawo do wyrównania strat.

15.3 Dokumenty, konieczne do złożenia reklamacji:

15.3.1 Tekst reklamacji, numerowany, w którym została scharakteryzowana istota reklamacji, wskazano datę odbioru, dostawy Przesyłki, numer Listu przewozowego. W tekście lub na formularzu przedsiębiorstwa powinny zostać wskazane rekwizyty bankowe Zamawiającego. Reklamacja powinna zostać podpisana przez osobę odpowiedzialną i być oryginałem. Jeżeli została zawarta umowa, należy wskazać jej numer oraz datę zawarcia. Reklamację może złożyć jedynie Zamawiający.

15.3.2 kopia listu przewozowego lub listu motywującego NĖGĖ, na podstawie którego dokonywany jest przewóz Przesyłki, z podpisem kuriera, który ją odebrał.

15.3.3 kopia faktury, invoice, innego dokumentu, w którym została zaznaczona wartość zniszczonego lub utraconego towaru.

15.3.4 protokół zdawczo-odbiorczy Przesyłki w przypadku, gdy Przesyłka została zniszczona lub naruszona. Protokół musi być podpisany przez odbiorcę oraz przedstawicieli NĖGĖ w dwóch egzemplarzach, jeden oryginał składa się wraz z reklamacją.

15.3.5 W razie potrzeby, protokół niezależnej agencji z oszacowaniem strat.

15.4 Wszystkie dokumenty, wymienione w punkcie 15.3 powinny zostać złożone na adres siedziby NĖGĖ.

16. Ważność zasad

Gdyby któryś z przepisów niniejszych zasad był sprzeczny z jakąkolwiek ustawą Republiki Litewskiej, postanowieniem lub zarządzeniem Rządu, rozporządzeniem ministerstwa lub wymogami innych stosowanych aktów prawnych – taki przepisy pozostaje ważny jako część umowy międzyNĖGĖ i Zamawiającym na tyle, na ile nie jest sprzeczny z wymienionymi aktami prawnymi. Dowolny nieważny przepis nie ma wpływu na ważność innych części niniejszych Zasad.