Vežimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios siuntų vežimo taisyklės (toliau vadinamos taisyklėmis) nustato UAB “NĖGĖ” paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui, UAB atsakomybę „NĖGĖ“ už siuntos praradimą, trūkumą, pažeidimą ar pavėluotą pristatymą.

1.2 Paslaugos užsakovai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas. Paslaugos užsakovai taip pat privalo pasirūpinti, kad užsakymus pateikiantys jų darbuotojai, klientai ar kiti įgalioti asmenys susipažintų ir vadovautųsi šiomis taisyklėmis.

1.3 Taisyklės papildo ir detalizuoja sutartyje tarp UAB “NĖGĖ“ ir paslaugų užsakovo sutartas sąlygas. Jeigu tarp šių taisyklių ir pasirašytos su užsakovu (paslaugų naudotoju) sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė yra teikiama sąlygoms, numatytoms minėtoje sutartyje.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos

NĖGĖ reiškia UAB „NĖGĖ“, jos darbuotojus, partnerius, filialus, atstovybes.

Pakuotė reiškia viena vienetą (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų / prekių.

Siunta reiškia vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viename siuntos dokumente aprašyta pakuotė ar keletas pakuočių.

Užsakovas reiškia juridinį asmenį, įskaitant jo darbuotojus, kuris pateikia NĖGĖ užsakymą pagal sutartį arba užsakymą nesudarius sutarties.

Siuntėjas reiškia juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą siuntą jo ar Užsakovo nurodytam gavėjui.

Gavėjas reiškia juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės bei siuntos dokumente kaip asmuo, kuris priima Siuntą paskirties vietoje. Jei užsakovas Gavėjo neįvardina, siunta gali būti pristatoma Siuntėjo nurodytu adresu esamam (rastam) asmeniui, tačiau tik NĖGĖ sutikus.

Važtaraštis reiškia bet koks NĖGĖ išrašytas važtaraštis, manifestas, lydraštis, pristatymo lapas ar kitas dokumentas, naudojamas siuntos identifikavimui ir turintis unikalų siuntos numerį (brūkšninį kodą).

Darbo diena reiškia bet kuri kalendorinė metų diena, kuri yra valstybės nustatyta kaip darbo diena nuo 8.00 iki 17.00 val.

Uždrausti vežti daiktai reiškia taurieji metalai, brangakmeniai, ginklai, narkotikai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, gyvybei, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą.

Kurjeris reiškia NĖGĖ darbuotoją, kuris tiesiogiai vykdo užsakymą.

3. NĖGĖ teikiamos paslaugos

NĖGĖ teikiamos Siuntų gabenimo paslaugos pateikiamos interneto tinklalapyje www.nege.lt

4. Paslaugų tarifai ir įkainiai

Galiojantis NĖGĖ kainoraštis nurodomas interneto tinklalapyje www.nege.lt

5. Teikiamų paslaugų ribojimai siuntų išmatavimams ir svoriui

5.1. Maksimalus pakuotės ilgis 150 cm, plotis 80 cm, aukštis 150 cm, svoris 31,5 kg.

5.2. Pakuotės, kurių parametrai viršija nurodytus 5.1  punkte yra laikomos nestandartinėmis ir gali būti pristatomos pagal atskirą susitarimą, suderintą užsakymo pateikimo metu.

6. Užsakymo pateikimas

6.1 Užsakymą galima pateikti:

6.2. Užsakovas turi informuoti NĖGĖ užsakymų priėmimo operatorių, jeigu per vieną valandą negauna elektroniniu paštu išsiųsto užsakymo patvirtinimo. Priešingu atveju užsakymas laikomas nepatvirtintu, nebent susitariama kitaip.

6.3 Užsakymas siuntos pristatymui priimamas tik jei apmokantis už siuntos pristatymo paslaugas yra juridinis asmuo.

6.4 Užsakovui, neturint pasirašytos su NĖGĖ sutarties, užsakymas siuntų pristatymui priimamas tik iš Siuntėjo, apmokant už siuntos pristatymą siuntos priėmimo pristatymui metu grynaisiais pinigais.

6.5 Užsakyme nurodomi šie rekvizitai: mokėtojas, siuntėjas, siuntos paėmimo adresas, kontaktinis asmuo, telefonas, siuntos svoris, pakuočių skaičius, gavėjas, siuntos pristatymo adresas, kontaktinis asmuo, telefonas ir, jeigu siunta nestandartinė, siuntos išmatavimai. Jeigu reikia, užsakymo metu papildomai derinamos specialios pristatymo sąlygos.

6.6 Siunta turi būti visiškai ir tinkamai paruošta perdavimui (pakrovimui), prieš atvykstant kurjeriui.

6.7 Netinkamai pateiktas užsakymas nevykdomas.

7. Pakuotės pakavimas ir žymėjimas

7.1 Siuntėjas privalo supakuoti siuntas tokioje taroje ar įpakavime, kad daiktai / prekės būtų maksimaliai apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų juos kraunant, rūšiuojant, vežant ir sandėliuojant bei būtų užtikrintas pakuotės viduje esančių daiktų /prekių saugumas (t.y. nepažeidus pakuotės, nebūtų galima patekti prie jos turinio), ir jos nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitoms siuntoms. Siuntėjas ar Užsakovas atsako NĖGĖ ir kitiems asmenims už šioje sąlygoje numatytos pareigos nevykdymą ir dėl to atsiradusius nuostolius.

7.2 Visos pakuotės viršutinėje dalyje privalo būti pažymėtos šiais rekvizitais: Siuntėjo pavadinimas ir adresas, Gavėjo pavadinimas, tikslus pristatymo adresas (gatvė, namo nr., miestas), nurodant korpusą, aukštą, kabinetą, jeigu tai padės greičiau rasti Gavėją; Pageidautina nurodyti kontaktinį Gavėjo asmenį ir telefoną. Taip pat nurodomas siunčiamų pakuočių skaičius (1/4; 2/4; …; 4/4). Jei nenurodomas Gavėjo kontaktinis asmuo, siunta pristatoma bet kuriam asmeniui esančiam (rastam) Gavėjo adresu.

7.3 Siuntėjo užrašai ant pakuotės turi būti užrašomi ne mažesnėmis kaip 4 mm aukščio raidėmis. Žymėjimas ranka turi būti atliekamas didžiosiomis raidėmis.

8. Siuntėjo siuntos perdavimas kurjeriui

8.1 Siuntėjas pateikia atvykusiam kurjeriui paruoštą siuntą, ant kurios pagal taisyklių reikalavimus yra nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai.

8.2 Kurjeris perima siuntas pervežimui, išrašydamas siuntos važtaraštį, kurio vienas egzempliorius lieka Siuntėjui. Siunta laikoma priimta pervežimui, kuomet Kurjeris priima ją ir pasirašo siuntos važtaraštyje.

8.3 Kurjeris turi teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai pažymėtos siuntos, taip pat siuntos, kurioje gali būti Uždrausti vežti daiktai.

8.4 Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus paruošta perdavimui.

8.5 Kurjeris nemokamai pakrauna į transporto priemonę siuntas, kurių bendras svoris neviršija 31,5 kg.

8.6 Jeigu siuntos svoris viršija 31,5 kg arba krovimo darbams reikalinga papildoma krovimo technika, Užsakovas atsako už tai, kad krovinį į transporto priemonę pakrautų Siuntėjas, o iškrautų Gavėjas. Krovimo darbams skiriama ne daugiau kaip 30 min. Už kiekvienas papildomas 30 min. Užsakovas privalo sumokėti pagal NĖGĖ įkainius.

9. Maršruto nustatymas ir pristatymas

9.1 NĖGĖ pasilieka, o Užsakovas pripažįsta NĖGĖ teisę nukreipti Siuntą bet kuriuo keliu (įskaitant naudojimąsi kitų vežėjų paslaugomis), kurį ji laiko esant tinkamu ir siekiant palengvinti Siuntos pristatymą.

9.2 Siuntos pristatomos Siuntėjo nurodytu adresu. Siuntos negali būti pristatomos į pašto dėžutes.

9.3 Kai Užsakovas ir Siuntėjas ne tas pats asmuo, Siuntėjas privalo nurodyti tokį Gavėją ir jo duomenis, kokius užsakyme nurodė Užsakovas. Neįvykdžius šios pareigos ir todėl netinkamai pristačius siuntą, NĖGĖ už tai neatsako.

9.4 Užsakovas ar Siuntėjas neturi teisės keisti Gavėjo, jo adreso, jei paslauga yra užsakyta ar siunta pateikta pristatymui. Jei Paslauga nepradėta teikti, Užsakovas turi pateikti naują užsakymą.

10. Siuntos pridavimas Gavėjui

10.1 Atvežus krovinį į paskirties vietą, NĖGĖ privalo perduoti jį Važtaraštyje ar kitame vežimo dokumente nurodytam Gavėjui ar, numatytais atvejais – asmeniui esančiam (rastam) Siuntėjo nurodytu adresu.

10.2 Užsakovas supranta, kad NĖGĖ neturi pareigos tikrinti Gavėjo (jį atstovaujančio asmens) tapatybės ir tai, ar jis iš tikrųjų turi teisę priimti krovinį, jeigu nėra jokių aplinkybių, leidžiančių abejoti Gavėjo (jį atstovaujančio asmens) tapatybe ar minėta teise.

10.3 Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Gavėjas priims perduodamą siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonių užlaikymo ir atsako už šios pareigos netinkamą vykdymą.

10.4 Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad perduodant siuntas Gavėjui, priimantis siuntą asmuo siuntos važtaraštyje įskaitomai įrašytų savo pareigas (ryšį su Gavėju), vardą, pavardę, pristatymo datą, laiką ir pasirašytų.

10.5 Siunta laikoma pristatyta, Gavėjui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos važtaraštyje.

10.6 Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Gavėjas priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, apžiūrėtų siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, siuntą priimantis asmuo turi tai tinkamai pažymėti Siuntos važtaraštyje bei surašyti siuntos pažeidimo aktą, detaliai nurodydamas siuntos pažeidimus (trūkumus). NĖGĖ neprisiima jokių pretenzijų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar dingimo, jeigu siuntos priėmimo metu nebuvo tinkamai apie tai įrašyta siuntos važtaraštyje.

10.7 Gavėjui atsisakius priimti siuntą arba nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Kurjeris siuntos važtaraštyje pažymi neįteikimo priežastį, atvykimo nurodytu adresu datą ir laiką bei grąžina siuntą į artimiausią NĖGĖ terminalą. NĖGĖ apie įvykusį faktą informuoja Siuntėją arba Užsakovą. Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo privalo siuntą atsiimti per 3 (tris) darbo dienas nuo informavimo momento. Siunta terminale sandėliuojama šias 3 darbo dienas nemokamai, už tolimesnį siuntos sandėliavimą bei su tuo susijusias kitas išlaidas, jeigu tokių buvo, apmoka Siuntėjas arba Užsakovas.

11. Gabenimui nepriimami daiktai

11.1 Uždrausti vežti daiktai – daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas yra uždraustas pagal Lietuvos Respublikos teisę, kaip pavyzdžiui:

11.1.1 Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

11.1.2 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų prekursoriai, bei vaistai, turintys analogiškų savybių.

11.1.3 Gyvi gyvūnai ir augalai.

11.1.4 Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai.

11.1.5 Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.

11.1.6 Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai.

11.1.7 Alkoholis ir tabako gaminiai.

11.1.8 Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

11.1.9 Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

11.1.10 Daiktai, kurių gabenimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.

11.1.11 Daiktai, kurių gabenimui, išvežimui ar įvežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.

11.1.12 Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai.

11.2 NĖGĖ neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais.

11.3 Užsakydamas transportavimui nepriimamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą vežimui, Užsakovas prisiima visišką atsakomybę už visus padarinius ir įsipareigoja atlyginti NĖGĖ jos dėl šios priežasties patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

11.4 Jeigu nustatoma, kad siuntoje yra  Uždraustų vežti daiktų, siunta arba grąžinama Siuntėjui (ar Užsakovui), arba negrąžinama. Šiuo atveju Užsakovas, Siuntėjas ar Gavėjas neturi teisės į jokių nuostolių atlyginimą. Užsakovas ar Siuntėjas privalo apmokėti už vežimą taip lyg siunta būtų buvusi pristatyta bei papildomai sumokėti tokio paties dydžio baudą.

12. Siuntų patikrinimas

12.1 NĖGĖ, priimdama siuntą, netikrina siuntos turinio, tačiau turi teisę tai daryti ir (ar) reikalauti įrašyti į Važtaraštį ar kitą vežimo dokumentą pastabas apie krovinio ženklinimą ir numeraciją, siuntos išorinę būklę ir kt. reikšmingus duomenis. Jeigu Siuntėjas nesutinka su NĖGĖ pastabomis ir atsisako po jomis pasirašyti, NĖGĖ turi teisę atsisakyti priimti siuntą.

12.2 Užsakovas (taip pat ir Siuntėjas) sutinka, kad NĖGĖ arba kompetentingos valdžios institucijos bet kuriuo metu turi teisę atidaryti ir patikrinti bet kurią siuntą.

12.2 Perdavus siuntą pristatymui NĖGĖ įprastai nebetikrina ir neturi pareigos tikrinti siuntos turinio, tačiau turi teisę tai atlikti, jei mano, kad siuntos turinį sudaro uždrausti vežti daiktai, siuntoje yra ne tie daiktai / prekės (ar ne visos), kurios yra pažymėtos pristatymui ir pan.

13. Pristatymo laikas ir kompensacija

13.1 NĖGĖ negali garantuoti tikslaus atvykimo pasikrauti bei siuntos pristatymo laiko.

13.2 Galiojantys siuntų pristatymo laikai nurodyti tinklalapyje www.nege.lt

13.3 Gabenimo laiką pratęsia taisyklių 14.3 punkte nurodytos aplinkybės.

13.4 Jeigu NĖGĖ ilgiau kaip 1(vieną) darbo dieną  vėluoja pristatyti Lietuvoje gabenamą siuntą, Užsakovui kompensuojama už siuntos gabenimo Paslaugą sumokėta (mokėtina) suma mažinama 50 %.

13.5 NĖGĖ jokiais atvejais neatsako už siuntos priėmimo pristatymui, pristatymo Gavėjui vėlavimą, jei siunta pristatoma savaitgaliais, švenčių ir nedarbo dienomis.

14. Atvejai, kuriais atsakomybė nėra prisiimama ir negali būti taikoma

14.1 NĖGĖ jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą.

14.2 NĖGĖ neatsako už siuntos ar jos dalies praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą bei su tuo susijusius nuostolius dėl aplinkybių, nurodytų taisyklių 14.3 punkte. Užsakovas turi įvertinti tokių įvykių bei nuostolių pavojų.

14.3 NĖGĖ neatsako, ir neišmokamos jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis ar žala, siunta ar jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai, ne ten kur reikia arba nepristatoma dėl nuo NĖGĖ valios nepriklausančios aplinkybės, tokios kaip:

14.3.1 Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitos kliūtys siuntų pervežimui bei kitų paslaugų teikimui.

14.3.2 Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas asmens, prašančio atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje.

14.3.3 Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai ar pan.

14.3.4 Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas. 

14.3.5 Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.

14.3.6 Kita nenugalima jėga.

14.3.7 Siuntos pobūdis, savybės, būdingi trūkumai ar defektai.

14.3.8 Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.

14.3.9 Užsakovo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas).

14.3.10 Siuntėjo ar Gavėjo veiksmai (neveikimas).

14.3.11 Bet kurių Važtaraštyje, kitame vežimo dokumente ar šiose taisyklėse nurodytų nuostatų, terminų ir sąlygų pažeidimas, įskaitant neteisingą informaciją apie siuntą, gabenimą, netinkamą ar nepakankamą siuntų įpakavimą, apsaugą, ženklinimą arba adresavimą bei kitus dalykus.

14.3.12 Su NĖGĖ nesusijusių asmenų veiksmai (neveikimas).

14.3.13 Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės.

14.4 NĖGĖ taip pat neatsako šiais atvejais:

14.4.1 Siuntėjo supakuotų prekių praradimo arba pakuotės pažeidimo atvejais, jeigu pristatymo metu Pakuotė nepažeista ir išlikusi vientisa.

14.4.2 Išsitrynus magnetinėse juostelėse, kompiuterio diskuose ar diskeliuose arba kitose duomenų saugojimo laikmenose įrašytiems duomenims.

14.4.3 Kai transportuojant arba kraunant pažeidžiamos dienos šviesos lempos, neoninės šviesos, neoninės iškabos, rentgeno vamzdžiai arba kitokie greitai dūžtantys daiktai.

14.4.4 Kai Siuntos turinį sudarė pinigai ar kiti gabenimui nepriimami daiktai.

14.4.5 Kai NĖGĖ neturi galimybės gauti pristatymo patvirtinimą.

14.5 Visais atvejais NĖGĖ rekomenduoja Užsakovui, Siuntėjui pasirūpinti siuntų draudimu draudiminėse kompanijose nuo įvairių galimų rizikų.

15. Pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

15.1 Užsakovas (naudotojas) suvokia ir sutinka, kad būtina sąlyga NĖGĖ atsakomybei iškilti yra raštiškos pretenzijos (skundo) pareiškimas. Raštišką pretenziją (skundą) Užsakovas turi teisę pateikti el. paštu, faksu (vėliau pateikiant dokumentų originalus), registruotąja pašto siunta arba atvykus NĖGĖ buveinės adresu.  

15.2 Užsakovas (naudotojas) taip pat suvokia ir sutinka, kad jeigu jis nedelsdamas, arba per laiką, kurį leidžia atitinkamą pervežimą reguliuojantys teisės aktai, nepateikė raštiškos pretenzijos (skundo), jis netenka teisės į nuostolių atlyginimą.

15.3 Formos ir turinio reikalavimai, įrodymai, būtini raštiškos pretenzijos (skundo) pareiškimui ir nagrinėjimui iš esmės:

15.3.1 Pretenzija (skundas) privalo būti motyvuota ir pagrįsta. Joje nurodoma pretenzijos (skundo) esmė, Užsakovo, siuntėjo ir gavėjo vardas bei pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas, Siuntos paėmimo ir pristatymo data, Siuntos turinys, Važtaraščio numeris. Tekste ar įmonės blanke turi būti nurodyti pretenziją (skundą) reiškiančio asmens kredito įstaigos rekvizitai. Pretenzija (skundas) turi būti pasirašyta atsakingo asmens, originali. Jei sudaryta sutartis, nurodomas sutarties numeris ir data. Pretenziją (skundą) gali pareikšti tik Užsakovas (naudotojas) arba jo įgaliotas asmuo (pridedant atstovavimą patvirtinančius įrodymus);

15.3.2 NĖGĖ važtaraščio arba kito vežimo dokumento su siuntą paėmusio kurjerio parašu, pagal kurį gabenama siunta, patvirtinta kopija;

15.3.3 PVM sąskaitos-faktūros, invoice, kito daikto (prekės) vertę įrodančio dokumento patvirtinta kopija, kurioje pažymėta sugadintos ar prarastos prekės (daikto) vertė;

15.3.4 Siuntos perdavimo-priėmimo aktas, kai Siunta yra sugadinta ar pažeista. Aktas turi būti pasirašytas Gavėjo ar asmens priėmusio krovinį ir NĖGĖ atstovų dviem egzemplioriais ir vienas originalas pateiktas kartu su pretenzija (skundu);

15.3.5 Esant reikalui, nepriklausomas nuostolių įvertinimo agentūros aktas;

15.3.6 Motyvuotas pretenzijos (skundo) dydžio apskaičiavimas;

15.3.7 Patvirtinimas, kad Siunta nebuvo apdrausta;

15.3.8 Nuotraukos bei kiti galimų nuostolių dydį patvirtinantys duomenys.

15.4 Visi 15.3 punkte nurodyti dokumentai (duomenys) turi būti pateikti NĖGĖ buveinės adresu.

15.5 NĖGĖ įsipareigoja išnagrinėti Užsakovo (naudotojo) rašytinę pretenziją (skundą) dėl siuntų praradimo, sugadinimo ar pan. ir pateikti raštišką atsakymą pareiškėjo nurodytu adresu (įskaitant el. paštą arba faksą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos (skundo) gavimo dienos.

15.6. Pretenzijos, pareikštos praėjus 6 mėnesiams nuo Siuntos išsiuntimo dienos, nenagrinėjamos.

16. Žalos atlyginimo procedūra

16.1 Gavusi Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka raštu pateiktą pagrįstą pretenziją (skundą), NĖGĖ žalą atlygina:

16.1.1 už Siuntą, siųstą Lietuvos Respublikoje, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos (skundo) pateikimo dienos;

16.1.2 už tarptautinę Siuntą – per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos (skundo) pateikimo dienos;

16.2 Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

16.3 Žalą NĖGĖ perveda į pareiškėjo pateiktoje rašytinėje pretenzijoje (skunde) nurodytą kredito įstaigos sąskaitą.

17. Taisyklių galiojimas

Jeigu kuri nors šiose taisyklėse esanti nuostata prieštarautų kuriam nors Lietuvos Respublikos įstatymui, Vyriausybės nutarimui ar potvarkiui, ministerijos įsakymui arba kitų taikytinų teisės aktų reikalavimams – tokia nuostata lieka galioti kaip NĖGĖ ir Užsakovo susitarimo dalis tiek, kiek ji neprieštarauja minėtiems teisės aktams. Bet kuri negaliojanti nuostata neturi įtakos kitų šių Taisyklių nuostatų galiojimui.