Privatumo politika

1.  Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB “Nėgė”, į. k. 149872578, registruotos buveinės adresas: Europos pr. 83, Kaunas, vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų valdomų interneto svetainių https://www.nege.lt/ bei https://mano.sst.lt/, toliau kartu vadinamos Interneto svetainėmis, veikimo sąlygas.

UAB „Nėgė“ užtikrina Kliento duomenų tvarkymo konfidencialumą ir teisėtumą, taikomų teisės aktų laikymąsi bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Kliento duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, keitimo ar sunaikinimo.

Įmonė apdoroja tik tuos Kliento duomenis, kuriuos Klientas pateikė sandorio laikotarpiu ir tvarko juos laikydamasi Kliento duomenų tvarkymo tikslo.

Norėdama apdoroti Klientų duomenis, „Nėgė“ gali pasitelkti sutartinius partnerius, kurie yra įpareigoti laikytis šių Principų ir „Nėgė“ nurodymų, įgyvendinti tinkamas saugumo priemones ir užtikrinti Kliento duomenų tvarkymo teisėtumą bei konfidencialumą. Sutartiniai partneriai turi teisę tvarkyti Kliento duomenis tik tiek, kiek reikia „Nėgė“ nurodytiems tikslams pasiekti.

Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

2.  Vartojamos sąvokos

Asmens duomenys  – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų apsaugos įstatymai  – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas  – fizinis asmuo, kuris naudojasi paslaugomis arba juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje.

Siuntos duomenys – tai visa informacija, susijusi su siuntos turiniu ar tam tikro asmens siuntos judėjimu.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su Kliento duomenimis atliekama procedūra, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, ištrynimą, užklausų teikimą, persiuntimą, apjungimą, naudojimą, platinimą ir t.t.

 

3.  Kliento duomenų tvarkymo tikslai

„Nėgė“ Kliento duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Siekdama teikti kurjerių paslaugas (siuntų surinkimo – pristatymo);
 • Vykdydama „Nėgė“ ir Kliento sudarytą sutartį;
 • Siūlydama paslaugas Klientui;
 • Pretenzijų ir skundų nagrinėjimui;
 • Nustatydama paslaugų kainas;
 • Teikdama mokėjimo paslaugą per autorizuotą mokėjimų partnerį Luminor bank AS Lietuvos skyrius , į/k 304870069;
 • Organizuodama klientams skirtas akcijas;
 • Vykdydama tiesioginę rinkodarą (tik turint atskirą Kliento sutikimą);
 • Siekdama pasiūlyti partnerių teikiamas paslaugas;
 • Vykdydama savo įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų, tokiu atveju klientų duomenys gali būti valdomi be kliento sutikimo (pvz., perduodant duomenis tyrimo įstaigoms, vykdant įsipareigojimus, ir t.t.);
 • Gindama savo pažeistas ir ginčijamas teises.

 

4.  Tvarkomi kliento duomenys

„Nėgė“ paslaugos užsakymo ar sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais tvarko tokius iš kliento gautus asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • pašto adresas;
 • Asmens tapatybės dokumento  numeris ir išdavimo data;
 • Atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

Taip pat tvarkomi ryšio duomenys (naršymo svetainėje istorija, susirašinėjimas su darbuotojais el. paštu ir t.t.), sandorių duomenys (sutartys, užsakymų istorija ir t.t.), kliento mokumo duomenys bei dalyvavimo akcijose duomenys.

 

5.  Duomenų saugojimas

Kliento duomenys nėra saugomi ilgiau nei būtina. Saugojimo laikotarpį apibrėžia su klientu sudarytų sutarčių galiojimas arba įstatymų reikalavimai (buhalterinės apskaitos įstatymai ir pan.).

Duomenys yra tvarkomi ir saugomi Europos sąjungoje.

 

6.  Kliento teisės

Klientas turi teisę bet kada, pateikęs mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Pasinaudoti savo teisėmis klientas gali pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu info@nege.lt arba siųsdami prašymą paštu – Europos pr. 83, Kaunas.

 

7.  Informacija apie naudojamus slapukus

Interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį.

„Google“ įvairiai naudoja slapukus. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą ir Google Analytics slapukai naudojami rodant skelbimus arba stebint jūsų pasirinkimus.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiųsdami jūsų IP adresą Google, paverčiame jį anoniminiu.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on).

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad nege.lt interneto svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Slapukų sąrašas

ShareThis __sharethis_cookie_test__
__stid
„Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir kt. socialinių tinklų bendrinimo mygtukai. Nustoja veikti kiekvieno seanso pabaigoje.
Google analytics _ga Naudojami informacijai apie interneto svetainės lankomumą. Galioja 2 metus.
Google analytics _gat
_gid
Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai. Galioja vieną dieną.
WPML _icl_current_language Išsaugo vartotojo kalbos nustatymus puslapyje. Galioja vieną dieną.

 

 

8.  Kontaktinė informacija

Klientai dėl informacijos susijusios su kliento duomenų tvarkymu visada gali kreiptis el. paštu info@nege.lt arba paštu adresu: Europos pr. 83, Kaunas.